قابل توجه دانشجویان اتباع دانشکده برق

دانشجویان ذیل هر چه سریعتر به واحد آموزش (خانم چمن زاده) مراجعه نمایند.
ردیف نام نام خانوادگي شماره دانشجو رشته تحصيلي مقطع
1 سيد مهدي هاشمي 931121001 كاردان فني برق - الكترونيك كارداني ناپيوسته
2 سيدوحيد رستگار 901453034 مهندسي برق - قدرت كارشناسي پيوسته
3 رضا ابراهيمي 931423002 مهندسي برق - قدرت كارشناسي پيوسته
4 خديجه احمدي 931423004 مهندسي برق - قدرت كارشناسي پيوسته
5 سيدعلي موسوي 931323241 الكتروتكنيك- برق صنعتي كارداني پيوسته
6 نجيب الله حبيب يار 931422025 مهندسي برق -مخابرات كارشناسي پيوسته
7 محمدرضا حيدري 931425028 مهندسي پزشكي-بيوالكتريك كارشناسي پيوسته
8 عباسعلي رحيمي 931422039 مهندسي برق -مخابرات كارشناسي پيوسته
9 نعمت رضائي 931422041 مهندسي برق -مخابرات كارشناسي پيوسته
10 زبير مرادي 931423072 مهندسي برق - قدرت كارشناسي پيوسته
11 زهرا مشفق 931422073 مهندسي برق -مخابرات كارشناسي پيوسته
12 محمدمحسن شريفي 911453045 مهندسي برق - قدرت كارشناسي پيوسته
13 حامد قاضي زاده 922323036 الكتروتكنيك- برق صنعتي كارداني پيوسته
14 علي الحلفي 911351012 الكتروتكنيك- تاسيسات الكتريكي كارداني پيوسته
15 قاسم حيدري 911440021 مهندسي برق -مخابرات كارشناسي پيوسته
16 علي اكبر علوي 911110082 كاردان فني برق - الكترونيك كارداني ناپيوسته
17 سيدمحسن عالمي 932226004 مهندسي تكنولوژي ارتباطات و فناوري اطلاعات (ICT) كارشناسي ناپيوسته
18 جعفر ناصري 932221018 مهندسي تكنولوژي الكترونيك كارشناسي ناپيوسته
19 حميده محبي 932425009 مهندسي پزشكي-بيوالكتريك كارشناسي پيوسته
20 زينب نوري 932425010 مهندسي پزشكي-بيوالكتريك كارشناسي پيوسته
21 فريده احمدي 932425001 مهندسي پزشكي-بيوالكتريك كارشناسي پيوسته
22 فاطمه حسيني 921423028 مهندسي برق - قدرت كارشناسي پيوسته
23 محمد رضايي 921422028 مهندسي برق -مخابرات كارشناسي پيوسته
24 صديقه هزاره 921423080 مهندسي برق - قدرت كارشناسي پيوسته
25 ابوالفضل اميني 922423006 مهندسي برق - قدرت كارشناسي پيوسته
26 صديقه جعفري 921222002 مهندسي تكنولوژي مخابرات - انتقال كارشناسي ناپيوسته
27 محمدفرهاد نعيمي 921310120 الكترونيك -الكترونيك عمومي كارداني پيوسته