لیست اسامی دانشجویان دارای کسری مدارک دانشکده برق

دانشجویان ذیل؛جهت تکمیل کسری پرونده خود به واحد آموزش مراجعه نمایند.
مهندسی تکنولوژی الکترونیک کسری پرونده
1 فاطمه امان گنجه 932221001 اصل مدرک کاردانی
2 مهسا براتي 932221003 اصل مدرک کاردانی
3 مجيد سعادتي 932221010 اصل مدرک کاردانی
4 ابولفضل عبدي 932221012 اصل مدرک کاردانی
5 سعيده كلا 932221013 اصل مدرک کاردانی
6 جواد محمدزاده 932221014 اصل مدرک کاردانی
7 محمدحسين مطلبي 932221015 اصل مدرک کاردانی
8 جعفر ناصري 932221018 اصل مدرک کاردانی
9 محمد رضا صمدي 932221019 اصل مدرک کاردانی
مهندسی تکنولوژی مخابرات- انتقال کسری پرونده
10 امير مدارولدزاقرد 932222003 اصل مدرک کاردانی
مهندسی برق- قدرت کسری پرونده
11 احسان زماني فر 932423003 اصل مدرک پیش دانشگاهی
مهندسی تکنولوژی برق- قدرت کسری پرونده
12 مصطفي اراسته 932223001 اصل مدرک کاردانی
13 محمدتقي پورعلي 932223009 اصل مدرک کاردانی
14 محمدرضا تقي واليجردي 932223011 اصل مدرک کاردانی
15 احمد جمشيدي 932223013 اصل مدرک کاردانی
16 عرفان حبيبي 932223014 اصل مدرک کاردانی
17 مرتضي خاك بازان 932223017 اصل مدرک کاردانی
18 حسن خان عين اباد 932223018 اصل مدرک کاردانی
19 سيدمحمد دلاويز 932223024 اصل مدرک کاردانی
20 محمدحسين رجبي مقدم كهكي 932223026 اصل مدرک کاردانی
21 محمود روشني 932223029 اصل مدرک کاردانی
22 فرشيد عبدالملكي 932223041 اصل مدرک کاردانی
23 حسين عبداله زاده 932223042 اصل مدرک کاردانی
24 ابوالفضل عبدي 932223043 اصل مدرک کاردانی
25 بابك عليزاده قره كوشن 932223046 اصل مدرک کاردانی
26 ابوالفضل مداحي يزدي 932223052 اصل مدرک کاردانی
27 حمزه نشاطبخشايش 932223056 اصل مدرک کاردانی
28 حسن ولي زاده 932223061 اصل مدرک کاردانی
29 عبدالرضا صفري شاون 932223064 اصل مدرک کاردانی
30 محمد رضا اقبالي 932223065 اصل مدرک کاردانی
31 مهدي چراغي راد 932223067 اصل مدرک کاردانی
32 سعيد احمد رضائي 932223068 اصل مدرک کاردانی
انتقال توزیع کسری پرونده
33 پيمان امامي ميبدي 932223005 اصل مدرک کاردانی
34 محسن منتهايي 932223066 اصل مدرک کاردانی
کنترل- ابزار دقیق کسری پرونده
35 سعيد خسروي 932224004 اصل مدرک کاردانی
36 ابوالقاسم رضاكريمي 932224005 اصل مدرک کاردانی
36 محمد شريفي 932224006 اصل مدرک کاردانی
37 ابوالفضل ولي محمدزاده 932224008 اصل مدرک کاردانی
37 علي ماشين 932224009 اصل مدرک کاردانی
38 مصطفي بقرائی 931224030 اصل مدرک کاردانی
39 مرضیه افشاری 931224031 اصل مدرک کاردانی
39 بهنوش قریب سنجابی 931224032 اصل مدرک کاردانی
40 محمد اکبرپور 931224033 اصل مدرک کاردانی
41 علی آزادواری 931224034 اصل مدرک کاردانی
42 علیرضا طاهریان 931224035 اصل مدرک کاردانی
43 شهاب جواهری 931224036 اصل مدرک کاردانی
44 سعید مرادی 931224038 اصل مدرک کاردانی
مهندسی پزشکی کسری پرونده
45 عبدالرضا شهبازي 932425006 اصل مدرک پیش دانشگاهی
کارشناسی ناپیوستهict کسری پرونده
46 سيدمحسن عالمي 932226004 اصل مدرک کاردانی
47 سارا كرمي 932226006 اصل مدرک کاردانی