زمان حضور مدیران محترم گروه دانشکده برق

ساعت حضور مدیران گروه دانشکده برق در زمان ثبت نام اصلی به شرح زیر می باشد:

آقای دکتر اکبری

سه شنبه مورخ 1393/11/7 لغایت پنجشنبه مورخ 1393/11/9

خانم دکتر کریمی

سه شنبه مورخ 1393/11/7 لغایت چهارشنبه مورخ 1393/11/8

خانم دکتر بحرینی

دو شنبه مورخ 1393/11/6 لغایت پنجشنبه مورخ 1393/11/9

خانم دکتر کلامیان

سه شنبه مورخ 1393/11/7لغایت پنجشنبه مورخ 1393/11/9