قابل توجه دانشجویانی که پرتال آموزشی ایشان مسدود گردیده است