قابل توجه دانشجویانی که در نظرسنجی و ارزشیابی نیمسال اول شرکت ننموده اند