قابل توجه دانشجویان متقاضی افزایش سنوات، ادامه تحصیل و بازگشت به تحصیل از شورای بررسی موارد خاص