قابل توجه دانشجويان استاد علي اكبر خادمي

تحويل پروژه دانشجويان استاد علي اكبر خادمي در روز چهارشنبه مورخ 26 تير ماه راس ساعت 15 در كلاس شماره 102 برگزار مي گردد. اين مهلت قابل تمديد نمي باشد