ارتباط با معاون محترم آموزشی و تحصیلات تکمیلی موسسه