قابل توجه دانشجویان دانشکده کامپیوتر که درس پروژه را اخذ نموده اند