مدرسین داشکده مهندسی عمران و معماری

دکتر سید عباس طباطبایی

استاد تمام

tabatebaei-s@pooyesh.ac.ir

دکتر سجاد رضائی

استادیار

rezaei@pooyesh.ac.ir

دکتر محمدحسین وفایی

استادیار

m_h_vafaee@pooyesh.ac.ir

دکتر مسعود گلشنی

استادیار

Golshani@pooyesh.ac.ir

دکتر سید روح اله معافی مدنی

استادیار

r.moafimadani@pooyesh.ac.ir

دکتر مهسا مستقیم

استادیار

mostaghim@pooyesh.ac.ir

دکتر امیررضا اردکانی

استادیار

ardekani@pooyesh.ac.ir

دکتر ساحل شاهی زارع

استادیار

shahizare@pooyesh.ac.ir

مهندس وحید پوربافرانی

مربی

poorbafrani@pooyesh.ac.ir