چارت آموزشی

رشته های تحصیلی در دانشکده مهندسی عمران و معماری

مقطع

گروه آموزشی

رشته

کارشناسی ارشد

مهندسی عمران

مهندسی عمران- سازه

مهندسی عمران- راه و ترابری

مهندسی عمران- حمل و نقل

مهندسی معماری

معماری

کارشناسی ناپیوسته

مهندسی عمران

مهندسی تکنولوژی عمران

مهندسی اجرایی عمران

مهندسی معماری

مهندسی معماری

کارشناسی پیوسته

مهندسی عمران

مهندسی عمران- عمران

مهندسی عمران نقشه‌برداری

مهندسی معماری

مهندسی معماری

معماری داخلی

مهندسی شهرسازی

کاردانی پیوسته

مهندسی عمران

ساختمان- کارهای عمومی ساختمان

نقشه‌کشی عمومی-

نقشه‌کشی و طراحی صنعتی

مهندسی معماری

معماری