مدیر گروه عمران

نام و نام خانوادگی : محمد حسین وفایی

مدرک تحصیلی :دانشجوی دکتری عمران

پست الکترونیکی: m_h_vafaee@yahoo.com