انجمن علمی صنایع

دبیر انجمن : محمد فقیهی

اعضای انجمن :

محمدرضا قاسمی، مهدی اشفعی ، میلاد حجازی پور، رضا صادقی، سید حسین امام جمعه