مرکز مشاوره

برنامه حضور مشاورین (مشاوره در همه زمینه ها) در سال تحصیلی 96-95:

جناب آقای نظری

یکشنبه هر هفته از ساعت 9 الی 12

سرکار خانم اکبری

پنج شنبه هرهفته از ساعت 9 الی 12

جهت هماهنگی و دریافت نوبت به امور فرهنگی مراجعه فرمایید.