قابل توجه دانشجویان پروژه نیمسال دوم تحصیلی 94-93

قابل توجه دانشجویان متقاضی حذف واحد پروژه درنیمسال دوم تحصیلی 94-93

دانشجویانی که در نیمسال دوم تحصیلی 94-93 واحد پروژه را اخذ و قصد حذف درس به منظور اخذ مجدد آن بلافاصله در نیمسال بعدی را دارند توجه نمایند که لازم است یک الی دو هفته قبل از شروع انتخاب واحد یا زمان حذف و اضافه ی ترم جدید درخواست کتبی خودمبنی بر حذف را به واحد پژوهش تحویل دهند در غیر اینصورت امکان اخذ درس در نیمسال جدید را نخواهند داشت.

آخرین مهلت ارائه نمره پروژه نیمسال دوم تحصیلی 94-93

کلیه دانشجویانی که در نیمسال اول تحصیلی94-93 درس پروژه را اخذ کرده اند، توجه داشته باشند که آخرین فرصت جهت انجام مراحل اداری پایانی آن(ارائه پروژه به استادراهنما و دریافت نمره پروژه) پایان مرداد ماه سال جاری31/5/94 می باشد واین زمان به هیچ وجه قابل تغییر و یا تمدید نمی باشد.

واحد پژوهش