سالروز شهادت امام محمد باقر (ع) تسلیت باد

ای نور خدایی از جبینت ظاهر / وی یاد تو پیوسته مرا در خاطر
از آتش زهر آب شد پیکر تو / جان ها به فدایت ای امام باقر

سالروز شهادت جانسوز نهال گلشن دین،

نور دیده زهرا، سپهر دانش و بینش،

امام محمد باقر(ع) تسلیت باد