کمیته انضباطی دانشجویی

آشنایی با آئین نامه کمیته انضباطی دانشجویان

تخلفات و تنبيهات

ماده 1 - تفكيك تنبيهات

به منظور استناد و تطبيق دقيق تر احكام انضباطي تنبيهات ماده 7 آيين نامه بصورت زير تفكيك مي شوند:

الف ) تنبيهاتي كه با حكم شوراهاي انضباطي دانشگاه يا شوراي مركزي انضباطي نسبت به دانشجويان مي تواند اعمال شود.

1. اخطار شفاهي

2. تذكر كتبي بدون درج در پرونده دانشجو

3. اخطار كتبي بدون درج در پرونده دانشجو

4. تذكر كتبي و درج در پرونده دانشجو

5. توبيخ كتبي و درج در پرونده دانشجو

6. دادن نمره 0.25در درس يا امتحان مربوط به تخلف

7. محروميت از تسهيلات رفاهي دانشگاه از قبيل وام، خوابگاه و غيره از يك ماه تا طول باقيمانده از تحصيل

8. دريافت خسارت از دانشجو در مواردي كه تخلف منجر به ايجاد ضرر و زيان شده باشد

9.منع موقت از تحصيل به مدت يك نيمسال بدون احتساب سنوات

10. منع موقت از تحصيل به مدت يك نيمسال

11. منع موقت از تحصيل به مدت دو نيمسال بدون احتساب سنوات

12. منع موقت از تحصيل به مدت دو نيمسال با احتساب سنوات

ب ) تنبيهاتي كه فقط با حكم شوراي مركزي انضباطي نسبت به دانشجو مي تواند اعمال شود:

13. منع موقت از تحصيل به مدت سه نيمسال بدون احتساب سنوات

14. منع موقت از تحصيل به مدت سه نيمسال با احتساب سنوات

15. منع موقت از تحصيل به مدت چهار نيمسال بدون احتساب سنوات

16. منع موقت از تحصيل به مدت چها نيمسال با احتساب سنوات

17. تغيير محل تحصيل دانشجو (همراه با تغيير رشته تحصيلي در صورت لزوم)

18. تبديل دوره تحصيلي دانشجو از روزانه به شبانه

19. اخراج دانشجو از دانشگاه با حفظ حق شركت مجدد در آزمون ورودي

20. اخراج و محروميت از تحصيل در كليه دانشگاهها از 1 تا 3 سال

تبصره 1: صدور احكام تركيبي در مورد يك تخلف تنها بصورت تركيب تنبيهات بندهاي 6 تا 8 با يكي از ديگر بندها و نيز تركيب تنبيهات بندهاي 17 و 18 با هر يك از بندهاي 9 تا 16 مجاز است.

تبصره 2: تركيب احكام تعليقي با ساير تنبيهات مندرج در كليه بندها مجاز است.

دو تبصره فوق بر كليه موارد تخلفات مندرج در ماده 2 از اين بخش جاري است مشروط بر آنكه از محدوده تنبيهات تعيين شده در آنها خارج نشود.

تبصره 3: چنانچه متخلف در يك موضوع واحد مرتكب تخلفات متعدد شده باشد، تنها شديدترين تنبيه مربوط به يكي از تخلفات واقع شده در آن موضوع اعمال مي شود و اعمال تنبيهات مربوط به ساير تخلفات مجاز نيست.

تبصره 4: در هر يك از بندهاي 11 الي 16 مي توان برخي از نيمسالهاي منع موقت از تحصيل را با احتساب سنوات و برخي را بدون احتساب سنوات در نظر گرفت.

تبصره 5: صدور حكم انضباطي از بندهاي 9 تا 18 در خصوص دانشجوياني كه كليه واحدهاي درسي خود را گذرانده اند موضوعيت ندارد.

تبصره 6: در خصوص ارائه خدمات و تسهيلات دانشگاهي به دانشجوياني كه به يكي از تنبيهات بندهاي 9 تا 18 محكوم شده اند، طبق آيين نامه هاي مربوط عمل مي شود.

ماده 2 - تفكيك تخلفات و تخصيص تنبيهات

در راستاي تعميم اجراي تبصره 3 ماده 7 آئين نامه انضباطي دانشجويان تخلفات مندرج در ماده 6 آئين نامه با قيد تنبيهات متناسب بر اساس ماده 1 از اين بخش به شرح زير تفصيل داده مي شوند.

ماده 6 آئين نامه : حدود اختيارات و وظايف شوراهاي انضباطي دانشگاه و شورا مركزي انضباطي:

الف ) رسيدگي به جرائم عمومي دانشجويان (از قبيل تهديد، تطميع، توهين، ضرب و جرح، جعل، سرقت، رشوه، اختلاس، قتل).

1/الف ) تهديد، تطميع، توهين، فحاشي، هتاكي، افتراء

1/1/الف - تهديد يا ارعاب يا سلب امنيت

1/2/الف - تطميع براي ارتكاب جرائم يا تخلفات مندرج در اين شيوه نامه يا اخاذي

1/3/الف - توهين يا فحاشي يا هتك حرمت

1/4/الف - افتراء يا نشر

مرتكب هر يك از بندهاي فوق به يكي از بندهاي 3 تا 9 ماده 1 شيوه نامه محكوم مي شود.

در صورتي كه شاكي يكي از اعضاي هيات علمي يا مسئولان يا كارمندان دانشگاه باشد يا در صورت تكرار تنبيه مي تواند از بندهاي 9 تا 12 صادر شده و در صورت تكرار تا بند 14 تشديد شود.

2/الف ) ضرب و جرح

در صورت وجود شاكي مرتكب به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 4 تا 9 (بجز بند 6) محكوم مي شود. در صورتي كه مضروب يكي از اعضاي هيات علمي يا مسئولان يا كارمندان دانشگاه باشد، يا در صورت تكرار تنبيه مي تواند تا بند 13 تشديد شود.

در صورتي كه ميزان ضرب و جرح بسيار شديد باشد تنبيه مي تواند متناسب با مورد تا بند 16 تشديد شود.

3/الف ) جعل

3/1/الف - جعل اسناد دولتي (خارج از دانشگاه) :

در صورت محكوميت قضايي، دانشگاه مي تواند متخلف را متناسب با احكام قضائي كه در مورد وي صادر شده باشد، به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 5 تا 12 (بجز بند 6) محكوم كند.

3/2/الف - جعل امضاي اساتيد يا مسئولان دانشگاه:

متخلف به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 3 تا 5 محكوم مي شود. در صورتي كه جعل منجر به تحصيل نمره قبولي در دروس دانشگاهي نيز شده باشد متخلف به بند 6 و يكي از تنبيهات بندهاي 7 تا 10 محكوم مي شود.

3/3/الف - ارائه اسناد جعلي به دانشگاه:

متخلف، به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 3 تا 5 محكوم مي شود. در صورتي كه سند جعلي منجر به قبولي دروس دانشگاهي يا تغيير در نمره باشد، متخلف به مجازات بند 6 و يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 7 تا 10 محكوم مي شود و در صورتي كه سند جعلي منجر به پذيرفته شدن وي در دانشگاه شده باشد علاوه بر گزارش به هيات مركز گزينش دانشجو به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 13 تا 20 محكوم مي شود.

3/4/الف - جعل اسناد دانشگاه و استفاده از آن (اعم از استفاده مكتوب يا نرم افزاري)

متخلف به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 3 تا 5 محكوم مي شود و در صورتي كه مدرك مجعول گواهي گذراندن واحدهاي درسي دانشگاه باشد، علاوه بر اجراي بند 6 در مورد آن دروس، متخلف به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 7 تا 10 محكوم مي شود.

در صورتي كه متخلف، گواهي مبني بر فراغت از تحصيل را جعل نمايد به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 11 ، 12 يا 15 تا 18 محكوم مي شود.

3/5/الف - جعل عنوان

چنانچه متخلف عنوان يكي از مسئولان داخل يا خارج از دانشگاه را بطور شفاهي يا كتبي جعل و مورد استفاده قرار داده باشد، به يكي از بندهاي 3 تا 5 و در صورتيكه متخلف از جعل عنوان منتفع شده باشد، به يكي از بندهاي 7 تا 10 محكوم مي شود.

4/الف ) سرقت

4/1/الف - سرقت اموال غير متعلق به دانشگاه :

متخلف به يكي از بندهاي 2 تا 5 و بند 8 محكوم مي شود.

اگر ارتكاب سرقت با مشاركت باندهاي سرقت و با نقشه قبلي صورت گرفته باشد تنبيه مي تواند تا بند 20 تشديد شود. همچنين در صورت كتمان اطلاعات درباره وجود باند سرقت با نقشه قبلي نيز يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 1 تا 9 (به جز بند 6) اعمال مي شود.

4/2/الف - سرقت اموال دانشگاه :

علاوه بر محكوميت به جبران خسارت وارده طبق بند 8 متناسب با وسعت و دفعات وقوع جرم يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 9 تا 19 اعمال مي شود. به علاوه اعمال تنبيه بند 7 نيز چنانچه تخلف در خوابگاه واقع شده باشد مجاز است.

4/3/الف - سرقت و يا خريد، فروش يا افشاي سوالات يا ورقه هاي امتحاني :

متخلف علاوه بر محكوميت به بند 6 به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 9 تا 12 با يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 15 تا 18 محكوم مي شود.

5/الف ) ارتشاء، كلاهبرداري، اختلاس

5/1/الف - اخذ يا دادن رشوه يا كلاهبرداري از شخصيتهاي حقيقي يا حقوقي در خارج از دانشگاه :

در صورت محكوميت قضايي متخلف به يكي از بندهاي 1 تا 5 محكوم مي شود.

5/2/الف - اخذ يا دادن رشوه از يا به يكي از دانشگاهيان :

متخلف به يكي از بندهاي 1 تا 5 محكوم مي شود. در صورتي كه ارتكاب جرم منجر به نمره قبولي متخلف در يكي از دروس دانشگاهي شده باشد به تنبيه بند 6 و يكي از تنبيهات بندهاي 9 تا 10 نيز محكوم مي شود.

5/3/الف - كلاهبرداري در دانشگاه :

علاوه بر محكوميت به جبران خسارت وارده طبق بند 8، متخلف به يكي از بندهاي 3 تا 5 محكوم مي شود.

5/4/الف - اختلاس :

در صورت محكوميت قضايي، متخلف به تناسب اموال مورد اختلاس و ميزان مشاركت در آن، علاوه بر جبران خسارت طبق بند 8، به يكي از بندهاي 3 تا 5 يا 9 تا 13 محكوم مي شود.

6/الف ) قتل عمد

6/1/الف - ارتكاب قتل :

در صورت محكوميت قضايي، تنبيه بندهاي 19 تا 20 در خصوص وي لازم الاجراء است.

6/2/الف - شركت يا معاونت در قتل :

در صورت محكوميت قضائي، يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 15 تا 20 اعمال مي شود.

تبصره : چنانچه دانشجويي به دليل قتل غيرعمد به حبس محكوم شده باشد، مدت حبس مرخصي تحصيلي محسوب مي شود.

ب) رسيدگي به تخلفات آموزشي و اداري

1/ب ) تقلب در امتحان

متخلف، چنانچه از تقلب منتفع شده باشد به تنبيه مندرج در بند 6 در خصوص امتحان يا درس مربوط و متناسب با نوع تقلب به يكي از تنبيهات بندهاي 1 تا 5 محكوم مي شود. در صورت تكرار تخلف، تنبيه به يكي از بندهاي 9 تا 12 قابل تشديد است.

2/ب ) فرستادن شخص ديگري بجاي خود به امتحان يا شركت بجاي ديگري در امتحان

2/1/ب - فرستادن ديگري به جاي خود در امتحان :

متخلف به تنبيه مندرج در بند 6 و يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 9 تا 12 محكوم مي شود.

2/2/ب - شركت بجاي ديگري در امتحان :

متخلف به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 9 تا 12 محكوم مي شود.

تبصره 1 : كليه آزمون هايي كه از سوي دانشگاه به عنوان آزمون رسمي به دانشجويان اعلام مي شوند، مشمول بندهاي 1/ب و 2/ب مي شوند.

تبصره 2 : نقص مقررات جلسه امتحان بدون ارتكاب فعلي از جانب مختلف با وجود قرائن ديگر كه عامل معنوي در تخلف تقلب را محرز نكند، مشمول بندهاي 1/ب و 2/ب نمي شود.

3/ب ) ارتكاب هر فعلي از سوي اشخاص حقيقي كه موجب اخلال يا وقفه يا مزاحمت در اجراي برنامه هاي دانشگاه يا خوابگاه شود.

3/1/ب - اخلال يا ايجاد وقفه يا ايجاد مزاحمت براي برنامه ها يا نظم خوابگاه :

متخلف به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 1 تا 8 (بجز بند 6) محكوم مي شود.

3/2/ب - اخلال يا ايجاد وقفه در برنامه ها يا نظم دانشگاه :

متخلف به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 1 تا 9 (بجز بند 6) محكوم مي شود.

در صورتي كه اخلال در نظم منجر به ايجاد آشوب و اغتشاش در سطح دانشگاه يا خوابگاه شود متخلف به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 7 تا 10 محكوم مي شود.

در صورتي كه اخلال منجر به آشوب يا تحريك ديگران يا تشكيل گروه همراه باشد، تنبيه مي تواند به بندهاي 11 تا 13 تشديد شود.

در صوري كه اخلال يا آشوب همراه با ضرب و جرح باشد تنبيه مي تواند تا بند 15 تشديد شود.

3/3/ب - عدم رعايت مقررات دانشگاه :

علاوه بر اعمال تنبيهات مندرج در آئين نامه هاي مربوط (مشروط به عدم تناقض آن ها با آئين نامه انضباطي و شيوه اجرايي آن)، متخلف به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 1 و 2 محكوم مي شود و در صورت تكرار، اين تنبيه تا موارد مندرج در بندهاي 3 تا 5 و 7 تا 10 قابل تشديد است.

4/3/ب - عدم رعايت مقررات خوابگاه :

علاوه بر اعمال تنبيهات مندرج در آئين نامه هاي مربوط (مشروط به عدم تناقض آن ها با آئين نامه انضباطي و شيوه نامه اجرايي آن)، متخلف به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 1 و 2 محكوم مي شود و در صورت تكرار تنبيه تا بندهاي 3 تا 5 و 7 قابل تشديد است.

3/5/ب - دادن اطلاعات ناصحيح به دانشگاه يا كتمان حقايق :

چنانچه دادن اطلاعات ناصحيح يا كتمان حقايق، اعم از شفاهي يا كتبي، باعث انتفاع دانشجو يا اختلال در برنامه هاي دانشگاه شود، علاوه بر اعمال تنبيهات مندرج در آئين نامه هاي مربوط، متخلف به يكي از تنبيهات بندهاي 1 تا 8 (بجز بند 6) محكوم مي شود.

4/ب ) ايراد خسارت به اموال عمومي يا خصوصي و يا خيانت در امانت

4/1/ب - ايراد خسارت به اموال عمومي و يا خيانت در امانت داري از اموال عمومي :

مرتكب علاوه بر محكوميت به جبران خسارت وارده طبق بند 8، به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 1 تا 10 (بجز بند 6) محكوم مي شود.

4/2/ب - ايراد خسارت به اموال شخصي يا خيانت در امانت داري از اموال شخصي :

در صورت شكايت صاحب مال، علاوه بر محكوميت به جبران خسارت طبق بند 8، يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 1 تا 5 اعمال مي شود.

ج ) رسيدگي به تخلفات سياسي

1/ج - دادن اطلاعات خلاف واقع يا كتمان واقعيات از روي عمد نسبت به خود يا گروهك هاي محارب يا مفسد يا افراد وابسته به آنها.

متخلف، به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 1 تا 5 محكوم مي شود. اگر تخلف منجر به انتفاع گروهك هاي مذكور گردد، تنبيه مي تواند از بندهاي 9 تا 14 صادر شود.

2/ج - عضويت در گروهك هاي محارب يا مفسد يا ملحد يا هواداري و انجام دادن هر عملي به نفع آنها.

2/1/ج - عضويت يا هواداري از گروه هاي غيرقانوني منحله (گروه هايي كه به موجب احكام قضايي فعاليت آن ها ممنوع شده باشد):

متخلف به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 1 تا 5 محكوم مي شود.

2/2/ج - انجام اعمالي كه به نفع گروههاي غيرقانوني منحله باشد:

تنبيه متخلف از تنبيهات مندرج در بندهاي 8 تا 12 تعيين مي شود.

3/ج - فعاليت و تبليغ به نفع گروهك ها و مكاتب الحادي غيرقانوني

متخلف به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 1 تا 5 محكوم مي شود. در صورتي كه فعاليتي به نفع گروهك هاي محارب و معاند نظام جمهوري اسلامي ايران باشد، متخلف به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 9 تا 14 محكوم مي شود.

4/ج - توهين به شعائر اسلامي يا ملي و ارتكاب اعمالي بر ضد نظام جمهوري اسلامي ( مانند فحاشي و استعمال الفاظ ركيك بطور شفاهي يا كتبي از طريق شعار نويسي ، پخش اعلاميه و ... )

متخلف به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 1 تا 8 (بجز بند 6) محكوم مي شود.

در صورتي كه ارتكاب عمل بصورت جمعي و به قصد ايجاد بلوا و آشوب صورت گيرد يا بطور مكرر و بدون توجه به تنبيهات قبلي واقع شود مي تواند از بندهاي 9 تا 13 صادر شود.

5/ج - ايجاد بلوا و آشوب در محيط دانشگاه

تنبيه متخلف از تنبيهات مندرج در بندهاي 3 تا 13 (بجز بند 6) تعيين مي شود. اگر بلوا در جهت ضربه زدن به اركان نظام و با هماهنگي و برنامه ريزي يا با هدايت از گروههاي غيرقانوني خارج از دانشگاه باشد.

د ) رسيدگي به تخلفات اخلاقي

1/د - استعمال مواد مخدر يا شرب خمر يا قمار يا مداخله در خريد و فروش و توزيع اين گونه موارد

1/1/د - استفاده از مواد مخدر (يا ساير داروهاي اعتياد آور يا روانگردان):

متخلف به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 4 تا 10 (بجز بند 6) محكوم مي شود.

2/1/د - اعتياد به مواد مخدر (يا ساير داروهاي اعتيادآور يا روانگردان) :

متخلف به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 3 تا 5 محكوم و در صورت عدم توجه به تنبيهات قبلي به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 8 تا 18 محكوم مي شود.

تبصره : اخذ آزمايش اعتياد بصورت محرمانه از افراد مشكوك با اجازه معاون دانشجويي مجاز است. بعلاوه ادامه تحصيل دانشجوي معتاد كه به يكي از بندهاي 9 تا 18 محكوم شده باشد منوط به منفي بودن آزمايش مذكور پس از پايان دوره محروميت است.

1/3/د - نگهداري، خريد و فروش يا توزيع مواد مخدر (يا ساير داروهاي اعتيادآور يا روانگردان) :

متخلف به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 8 تا 13 محكوم مي شود و در صورتي كه اماكن وابسته يا مربوط به دانشگاه براي اين منظور بهره برداري شده باشد تنبيه وي تا بند 18 قابل تشديد است.

1/4/د - تشكيل جلسه يا همكاري براي استعمال مواد مخدر (يا ساير داروهاي اعتيادآور يا روانگردان):

متخلف، در صورت استفاده از اماكن وابسته به دانشگاه به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 8 تا 16 محكوم مي شود.

1/5/د - استفاده از مشروبات الكلي:

متخلف، به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 3 تا 5 محكوم مي شود.

اگر تخلف در اماكن وابسته يا مربوط به دانشگاه رخ داده و آثار سوء عمومي داشته باشد تنبيه وي مي تواند از تنبيهات مندرج در بندهاي 7 و 9 صادر شود.

1/6/د - خريد و فروش و توزيع مشروبات الكلي :

متخلف، به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 8 تا 12 محكوم مي شود. در صورتي كه از اماكن وابسته به دانشگاه براي اين منظور بهره برداري شده باشد علاوه بر اعمال بند 7، تنبيه وي تا بند 18 قابل تشديد است.

1/7/د - تشكيل جلسه براي استفاده از مشروبات الكلي :

متخلف، به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 11 تا 18 محكوم مي شود.

1/8/د - ارتكاب قمار:

متخلف، به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 1 تا 4 محكوم مي شود.

2/د - استفاده از نوارهاي ويدئويي يا صوتي يا لوح هاي رايانه اي مستهجن يا مداخله در خريد و فروش يا تكثير و توزيع اين گونه وسايل.

2/1/د - استفاده از فرآورده هاي صوتي و تصويري غيرمجاز عكس فيلم يا فرآورده هاي رايانه اي حاوي تصاوير مستهجن:

متخلف، به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 1 تا 5 و يا 7 محكوم مي شود.

3/د - عدم رعايت پوشش اسلامي و استفاده از پوشش غيرمنطبق با شئون دانشگاه يا آرايش مبتذل

متخلف، به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 1 تا 5 و در صورت اصرار و تكرار، متناسب با عرف حاكم بر محيط به يكي از بندهاي 7 تا 9 محكوم مي شود.

4/د - استفاده يا توزيع تكثير كتب، مجلات، عكسهاي مستهجن و يا آلات لهو و لعب

4/1/د - استفاده از كتب مجلات عكسهاي مستهجن و يا آلات لهو و لعب :

چنانچه متخلف از محيط با امكانات دانشگاهي براي اين منظور استفاده كرده باشد به يكي از تنبيهات بندهاي 1 تا 5 و يا 7 محكوم مي شود.

4/2/د - توزيع يا تكثير كتب مجلات عكسهاي مستهجن و يا آلات لهو و لعب :

متخلف به يكي از بندهاي 5 تا 12 بجز بند 6 محكوم مي شود.

5/د - عدم رعايت شئون دانشجويي

1/5/د - ارتكاب اعمال يا رفتاري كه خلاف منزلت دانشجويي محسوب مي شود (مانند عدم رعايت حقوق ديگران، پرخاشگري، ايجاد درگيري و ...)

متخلف به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 1 تا 4 محكوم مي شود.

تبصره : رسيدگي به تخلفاتي كه خارج از محيط دانشگاه صورت گيرد، چنانچه به حيثيت و شئون دانشگاهيان لطمه وارد آورد، مشمول اين بند خواهد بود.

5/2/د - عدم رعايت موازين محرز شرعي در ارتباط با محرم:

متخلف به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 1 تا 4 و در صورت تكرار، تا بند 9 (به جز بند 6) محكوم مي شود.

3/5/د - ايجاد مزاحمت

در صورت وجود شاكي خصوصي و يا چنانچه احتمال تجري و ادامه مزاحمت يا بروز آثار نامطلوب در دانشگاه وجود داشته باشد، متخلف به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 1 تا 5 محكوم مي شود.

6/د - داشتن رابطه نامشروع

در صورتي كه تخلف آثار علني و مشهود داشته باشد متخلف به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 4 تا 10 (بجز بند 6) محكوم مي شود. چنانچه تخلف در موارد مختلف واقع شده و شاكي خصوصي داشته و يا متخلف داراي سابقه سوء انضباطي در تخلفات اخلاقي باشد، مي توان تا بند 12 و يا يك يا بندهاي 17 يا 18 محكوم نمود.

7/د - تشكيل يا شركت در جلسات نامشروع

1/7/د - شركت در جلسه نامشروع

متخلف، به يكي از تنبيهات مندرج در بندهاي 1 تا 9 (بجز بند 6) محكوم مي شود. همچنين در صورت وجود سابقه سوء انضباطي در زمينه تخلفات اخلاقي تنبيه بند 17 مي تواند صادر شود.

7/2/د - تشكيل جلسات نامشروع يا همكاري در تشكيل جلسه نامشروع :

تنبيه متخلف از بين تنبيهات مندرج در بندهاي 7 تا 12 و در صورت وجود سابقه سوء انضباطي در زمينه تخلفات اخلاقي يكي از بندهاي 17 و 18 مي تواند تعيين شود.

8/د - انجام عمل منافي عفت

تنبيه متخلف از بين تنبيهات مندرج در بندهاي 5 تا 12 (بجز بند 6) و در صورت محكوميت در مراجع قضايي يكي از تنبيهات بندهاي 13 تا 20 تعيين مي شود.

نحوه اعتراض دانشجو به آراي صادره و تخفيف يا تشديد احكام

برخي از موارد مندرج در ماده 8 آيين نامه انضباطي به شرح زير تدوين و تبيين مي شوند:

ماده 1 - تجديدنظر در كليه احكام اوليه، پس از وصول اعتراض در مورد مقرر (10 روز اداري از تاريخ رويت حكم) به عهده شوراي انضباطي تجديدنظر است.

ماده 2 - شوراي انضباطي دانشگاه موظف است پس از تحقيقات لازم و ملاحظه آخرين دفاعيه دانشجو، حداكثر ظرف مدت يك ماه حكم تجديدنظر صادر كند. در صورتي كه صدور حكم تجديدنظر متوقف به حصول مدارك يا انجام تحقيقاتي باشد كه به نفع دانشجو تلقي مي شوند، مهلت مذكور مي تواند با موافقت دانشجوي ذي نفع تا تكميل پرونده به تعويق درآيد.

تبصره : احكام تجديدنظر نمي توانند احكام اوليه را تشديد كنند. چنانچه پس از صدور حكم اوليه و پيش از صدور حكم تجديدنظر مدارك و مستندات جديدي حاصل شده باشد، لازم است پرونده متخلف بار ديگر در شوراي بدوي مطرح و پس از صدور حكم اوليه مجدد به وي فرصت اعتراض داده شود.

ماده 3 - در صورتي كه دانشجو طبق تبصره 3 ماده 8 آيين نامه به دلايل غيرموجه از اعلام رويت حكم اوليه استنكاف نمايد و يا در مهلت مقرر نسبت به حكم اوليه اعتراض ننمايد حكم اوليه عيناً قطعي محسوب مي شود. (مرجع تشخيص غيرموجه بودن كميته انضباطي است.)

تبصره : رئيس دانشگاه مي تواند بنا به تشخيص و در صورت صدور حكم اوليه و عدم اعتراض دانشجو در مهلت مقرر، نسبت به تشكيل جلسه شوراي تجديدنظر با هدف رعايت حقوق دانشجو اقدام كند.

ماده 4 - نمره دانشجو از پذيرش و اهحكام و دستوراتي كه شوراي انضباطي صادر مي كند با تكرار تخلف (در مواردي كه در ماده 2 از بخش 1 اين شيوه نامه پيش بيني نشده اند)، تخلف محسوب شده و پس از رسيدگي در شوراي بدوي مي تواند موجب صدور حكم جديد شود.

تبصره : اعمال مجدد تنبيهات موضوع بندهاي 9 تا 12 ماده 1 از بخش 1 در مورد يك تخلف، يا تشديد تنبيه به بندهاي 13 تا 20 از اين ماده به پيشنهاد دانشگاه و تاييد شوراي مركزي انضباطي صورت مي گيرد.

ماده 5 - شوراهاي انضباطي بدوي يا تجديدنظر مي تواند بدواً يا پس از صدور حكم تجديدنظر، مطابق با تبصره 8 ماده 7 آيين نامه نسبت به تعليق احكام صادر شده اقدام كنند.

ماده 6 - در صورت تنبه و اصلاح رفتار دانشجوي متخلف پس از طي مراحل تجديدنظر و صدور حكم قطعي رئيس دانشگاه مي تواند بنا به تشخيص از شوراي مركزي انضباطي تخفيف در حكم صادره را درخواست نمايد.

ماده 7 - بنا به درخواست دانشجو و تشخيص شوراي تجديدنظر دانشگاه، شوراي انضباطي دانشگاه مي تواند در پايان تحصيل دانشجو نسبت به امحاء آثار حكم از پرونده دانشجو موافقت نمايد.

تبصره : احكام منطبق بر تنبيهات بندهاي 1 تا 3 و نيز احكام تعليقي در پايان تحصيل خود به خود امحاء مي شوند و امحاء اثر آنها نياز به موافقت شوراي تجديدنظر يا مركزي ندارد.

ساير موارد

ماده 1 - رسيدگي به درخواست انصراف، ميهماني يا انتقالي آندسته از دانشجويان كه پرونده تخلفشان در شوراي انضباطي دانشگاه يا شوراي مركزي انضباطي در دست رسيدگي مي باشد يا اجراي احكام انضباطي صادر شده در خصوص آنان به انجام نرسيده است، منوط به موافقت و اعلام نظر قطعي آن شوراهاست.

تبصره : رئيس دانشگاه مي تواند در صورت عدم حضور دانشجو براي تفهيم اتهام يا استنكاف از دريافت يا اجراي احكام انضباطي، كليه عمليات آموزشي وي اعم از ثبت نام و فراغت از تحصيل و مانند آن را تا حضور وي و تكميل مراحل رسيدگي متوقف كند.

ماده 2 - رسيدگي به تخلفات دانشجويان بورسيه نيروهاي مسلح كه در دانشگاههاي غيروابسته به تحصيل مشغول مي باشند حسب مورد به عهده شوراهاي انضباطي دانشجويان است.

ماده 3 - در صورتي كه دانشجويي طبق نظر شوراي مركزي انضباطي به تغيير محل تحصيل محكوم شده باشد دانشگاه مقصد موظف به پذيرش دانشجو است.

ماده 4 - دانشجويان كليه دانشگاههاي تابع وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، اعم از دولتي، پيام نور، غيرانتفاعي و موسسات علمي - كاربردي مشمول آيين نامه انضباطي و اين شيوه نامه و دانشگاههاي مزبور ملزم به اجراي مفاد آن هستند.

تبصره : دانشجويان شاغل به تحصيل در دانشگاهها، دانشكده ها و مراكز آموزشي وابسته به نهادهاي خارج از وزارتين مانند ساير وزارتخانه ها، مشمول اين آيين نامه هستند و چنانچه تعارضي بين آيين نامه هاي داخلي آن دانشگاهها و آيين نامه بوجود آيد، موضوع براي اتخاذ تصميم نهايي به شوراي مركزي ارجاع شده و حكم شوراي مركزي وزارتين لازم الاجراست.

اين شيوه نامه در 4 بخش در مجموع شامل 25 ماده و 26 تبصره در تاريخ 84/5/1 به تصويب وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي رسيد و از تاريخ تصويب و ابلاغ اين شيوه نامه كليه مصوبات و بخشنامه هاي مغاير با آن، فاقد اعتبار است.