ساختار سازمانی معاونت دانشجویی

مدیر امور دانشجویی و دبیر کمیته انظباطی : آقای مهندس محمد مهدی منتظری

کارشناس صندوق رفاه دانشجویی : آقای محمد فرضی نژاد

کارشناس امور نظام وظیفه دانشجویان : آقای محمد فرضی نژاد

کارشناس تغذیه دانشجویان: آقای محمد فرضی نژاد

کارشناس امور شاهد و ایثارگر: آقای محمد فرضی نژاد

کارشناس امور خوابگاه: آقای محمد فرضی نژاد