کار دانشجویی

فرآیند درخواست کار دانشجویی
  1. اعلام درخواست واحدهای اداری و آموزشی نیازمند به نیروی کار دانشجویی در ابتدای هر نیمسال تحصیلی به حوزه معاونت دانشجویی.
  2. اعلام آمادگی دانشجویان مبنی بر همکاری با دانشگاه به عنوان کار دانشجویی در ابتدای هر نیمسال تحصیلی به حوزه معاونت دانشجویی.
  3. بررسی شرایط دانشجویان متقاضی طبق آیین نامه صندوق رفاه دانشجویان و معرفی واجدین شرایط به حوزه های درخواست کننده نیروی کار دانشجویی، توسط حوزه معاونت دانشجویی.
  4. تنظیم قرارداد فی مابین دانشگاه و دانشجویان منتخب توسط حوزه معاونت دانشجویی.
  5. واریز وجه قرار داد به حساب دانشجو توسط امور مالی پس از تأیید عملکرد توسط مدیر واحد درخواست کننده و معاونت دانشجویی در پایان هر نیمسال تحصیلی