معرفی واحد

امور دانشجویی موسسه پویش با مدیریت جناب آقای مهندس منتظری به انجام امور می‌پردازد. لازم به ذکر است کارشناس امور صندوق رفاه، تغذیه ، امور نظام وظیفه، دانشجویان شاهد و ایثارگر و خوابگاه جناب آقای فرضی نژاد می‌باشد.