امور خوابگاه

موسسه فقط برای دختران به صورت محدود امکانات خوابگاهی ارائه می نماید. خوابگاه شامل کلیه تجهیزات اعم از آشپزخانه، سرویس های بهداشتی ، حمام ، اینترنت پرسرعت و غیره می باشد. وظیفه امور خوابگاه ثبت نام دانشجویان متقاضی خوابگاه ، پیگیری و رفع نقص امکانات خوابگاه، برگزاری جلسات مشاوره برای دانشجویان خوابگاه، هماهنگی جهت حضور پزشک در خوابگاه جهت مداوای دانشجویان، برگزاری مسابقات متنوع در بین دانشجویان دختر خوابگاه.

فرمها

1- درخواست تک شب خواب

2- فرم ثبت نام دانشجویان خوابگاه

3- فرم والدین دانشجویان خوابگاه