ارتباط با ما

ردیف سمت شماره تماس شماره داخلی
1 مدیر آموزش 02532160000 115
2 کارشناس آموزش 0253260000 122
3 کارشناس دانش آموختگان 02532160000 113