اعضای واحد

مهندس سید مهدی رسولی

پست الکترونیک:mrasouli@pooyesh.ac.ir