معرفی واحد فناوری اطلاعات

واحد فناوری اطلاعات موسسه، تحت نظارت معاونت محترم پژوهشی امور ذیل را در مرکز انجام می دهد:

  • پشتيباني سخت افزاري و نرم افزاري تمامي سيستم هاي موجود
  • نظارت بر شبكه های داخلی دانشگاه و مدیریت پهناي باند اينترنت
  • مديريت كارگاه ها و سايت هاي رايانه دانشجويي
  • مديريت و نظارت بر سامانه های نرم افزاری و سامانه ویدئو کنفرانس
  • مديريت و نظارت بر وب سايت موسسه
  • مطالعه و نظارت بر اجراي طرح هاي توسعه زيرساخت شبكه