معرفی اعضای واحد

مدیر واحد نظارت و ارزیابی: سرکار خانم دکتر خانی

روزهای حضور در موسسه: سه شنبه، چهارشنبه و پنج شنبه

----------------------------------------------------------------------------------------------

کارشناس واحد نظارت و ارزیابی: سرکار خانم کوچک زاده

روزهای حضور در موسسه: تمام ایام هفته در ساعات 8:00 الی 14:00

داخلی: 112