خدمات قابل ارائه واحد

خدمات قابل ارئه توسط این واحد به شرح زیر است:

  • ارائه خلاصه گزارش نتایج ارزشیابی ترمیک اساتید به حوزه معاونت آموزشی؛
  • ارائه خلاصه گزارش ارزشیابی ترمیک اساتید به ریاست دانشکده ها و مدیران گروه؛
  • ارائه گزارش نمرات ارزشیابی نرمال شده به دفتر ریاست؛
  • ارائه نتایج حاصل از نظر سنجی "مصاحبه" و "ارزیابی عملکردی" اساتید به حوزه معاونت آموزشی؛
  • ارائه گزارش حاصل از نظر سنجی دانشجویان ممتاز به حوزه معاونت آموزشی؛
  • ارائه تاییده ی ارزشیابی هر نیمسال تحصیلی به اساتید گرامی؛