معرفی واحد

واحد نظارت و ارزیابی به عنوان یکی از زیر مجموعه های حوزه ی معاونت پژوهشی از سال 1389 با هدف رصد دقیق وضعیت آموزشی مؤسسه آغاز به فعالیت نمود و در راستای دستیابی به هدف پیش گفته بازنگری در پرسشنامه های موجود و ترمیم آن به منظور تدوین یک پرسشنامه جامع و کارآمد را در دستور کار خود قرار داد. جایگزین نمودن شیوه نظر سنجی سیستمی به جای نظر سنجی کاغذی و پرسشنامه کمی به جای پرسشنامه های توصیفی پیشین، بهسازی و تغییر در سئوالات پرسشنامه ها، تهیه پرسشنامه مختص دروس کارگاهی و آزمایشگاهی و پیگیری جهت فراهم شدن امکان دریافت نتیجه ارزشیابی حاصل از نظرات دانشجویان ممتاز؛ از جمله فعالیتهایی است که در راستای ارتقاء شیوه انجام نظر سنجی صورت پذیرفته است.

جمع آوری و تدوین نظرات دانشجویان در باب نحوه تدریس مدرسین و همچنین جمع آوری و تدوین پیشنهادات رسیده از جانب اساتید و دانشجویان در باب نحوه و شیوه انجام نظر سنجی و ارائه آن در شورای نظارت و ارزیابی از جمله فعالیتهای دیگر این دفتر می باشد.

این دفتر به موازات رصد وضعیت تدریس اساتید بر اساس پرسشنامه های تکمیل شده بوسیله دانشجویان به منظور اطلاع از نظرات مسئولین مؤسسه در مورد مدرسین و به عبارتی داشتن اشراف کامل بر چگونگی عملکرد کلی استاد (اعم از آموزشی- پژوهشی و تعاملات کاری) از بدو ورود به مؤسسه، همکاری در هر نیمسال تحصیلی و یا احیانا قطع همکاری با موسسه، اقدام به تهیه و تدوین دو پرسشنامه دیگر به نام" پرسشنامه مصاحبه" و"پرسشنامه ارزیابی عملکردی" نموده است که نمرات حاصل از این شکل از نظر سنجی نیز در هر نیمسال تحصیلی به مبادی تصمیم گیرنده مؤسسه ارائه می گردد.