راهبردهای موسسه آموزش عالی پویش

 • همگانی سازی آموزش عالی و ارتقای سطوح علمی و فرهنگی داوطلبان بومی و غیربومی
 • امکان ادامه تحصیل برای افراد شاغل
 • تامین بخشی از منابع انسانی کارآمد در منطقه
 • ایجاد طرح­های کارآمد و استفاده از امکانات دانشگاه
 • برگزاری دوره­های آموزشی کوتاه­مدت و بلندمدت برای افزایش دانش و مهارت داوطلبان
 • جذب منابع انسانی بومی در مراکز و واحدها به عنوان کارکنان و اعضای هیات علمی
 • پذیرش و آموزش دانشجو در کلیه مقاطع تحصیلی (کارشناسی ارشد، کارشناسی و کاردانی)
 • ایجاد زمینه برای ادامه تحصیل افرادی که در نظام آموزشی متعارف به سادگی امکان­پذیر نیست.
 • ایجاد زمینه مساعد برای ارتقای دائمی و به هنگام کردن سطح دانش نیروهای کارآمد جامعه
 • ایجاد زمینه­های مناسب برای دستیابی به دانش­های جدید و تولید علم
 • همکاری در ایجاد زمینه ­های مناسب برای مشارکت همگانی در توسعه فرهنگی جامعه و گسترش کمی و کیفی آموزش عالی