رئیس دانشکده

دکتر سجاد رضائی

رایانامه: rezaei@pooyesh.ac.ir

روزهای حضور در دانشگاه: روزهای دوشنبه، چهارشنبه و پنجشنبه

سوابق علمی و پژوهشی: (کلیک کنید)