مدیر گروه مدیریت بازرگانی

دکتر زینب اخوان

رایانامه:Akhavan@pooyesh.ac.ir

روزهای حضور در دانشگاه: روزهای دوشنبه و چهارشنبه