مدیر گروه مدیریت بازرگانی

نام و نام خانوادگی : زینب اخوان

مدرک تحصیلی :دانشجوی دکتری مهندسي صنايع - صنايع

پست الکترونیکی: z.roma_1366@yahoo.com