معرفی اعضای واحد

مدیر واحد نظارت و ارزیابی: مهندس میثم عبداللهی

روزهای حضور در موسسه: سه شنبه، چهارشنبه و پنج شنبه

پست الکترونیکی: abdollahi@pooyesh.ac.ir

داخلی: 307

----------------------------------------------------------------------------------------------

کارشناس واحد نظارت و ارزیابی: سرکار خانم کیایی

روزهای حضور در موسسه: تمام ایام هفته در ساعات 8:30 الی 15

پست الکترونیکی: pazhouhesh.pooyesh@gmail.com

داخلی: 308