فصلنامه پاییز

فصلنامه دانشجویی پویش با همکاری انجمن های علمی، کانون ها و فعالین فرهنگی منتشر شده است.

فصلنامه دانشجویی پویش؛ شماره اول؛ آذر ماه 93