اعضای واحد

    مدیر واحد: مهندس زینب برهانی فرد

    پست الکترونیک:borhanifard@pooyesh.ac.ir

    کارشناسان واحد:

    مهندس عباس فضلی

    پست الکترونیک:fazli@pooyesh.ac.ir