اعضای واحد

مدیر واحد: مهندس زینب برهانی فرد

پست الکترونیک:borhanifard@pooyesh.ac.ir

کارشناسان واحد:

مهندس قاسمی

پست الکترونیک:ghasemi@pooyesh.ac.ir

مهندس ناصری

پست الکترونیک: