معرفی واحد

دفتر پژوهش به عنوان یکی از زیر مجموعه های حوزه ی معاونت پژوهشی از سال 1389 فعالیت خود را آغاز کرد.این دفتر برای خدمت رسانی به دو طیف متفاوت از مراجعین شامل اساتید و دانشجویان ودر راستای انجام رسالت خطیر خود یعنی ایجاد رویکرد و روحیه پژوهش محور در فعالیتهای گروه هدف اقدام به تهیه و تدوین آیین نامه ها و دستورالعمل های ویژه ای نمود که برخی در مرحله اجرایی و عملیاتی و برخی در مرحله مقدماتی و مطالعاتی قراردارد که از آن میان میتوان به "آیین نامه تشویق صاحبان آثار پژوهشی"، "آیین نامه اعتبار ویژه پژوهشی"،"آیین نامه تالیف کتاب" و "دستورالعمل پرداخت هزینه پروژه های ساخت" اشاره نمود .شایان ذکر است تمام خدمات این دفتر طبق اصول دفتر تضمین کیفیت مؤسسه تدوین و ارائه می شود.