معرفی معاون پژوهشی

دکتر مهدی احسانیان

پست الکترونیک : ehsanian@pooyesh.ac.ir

صفحه شخصی : http://wp.kntu.ac.ir/ehsanian

معاونت پژوهشی و فناوری وظیفه ایجاد بستر کاری مناسب برای پژوهش و مدیریت فعالیتهای تحقیقاتی و ایجاد ارتباط کارآمد مابین مراکز صنعتی و توان بالقوه تحقیقاتی دانشگاه و همچنین گزارش عملکرد به ریاست دانشگاه و سازمانهای مربوطه را دارد.این معاونت همچنین دفاتر و ادارات زیر را مدیریت می کنند:

  • اداره کل ارتباط با صنعت
  • دفتر نظارت و ارزیابی
  • دفتر پژوهش
  • واحد فناوری اطلاعات
  • کتابخانه و مرکز اسناد
  • نشریات موسسه