زمان ارائه پروژه دانشجویان مهندسی معماری- اطلاعیه اول