اطلاعیه مهم نظام وظیفه


قابل توجه دانشجویان پسر متولد تیر، مرداد و شهریور 1379

قابل توجه دانشجویان پسر متولد تیر، مرداد و شهریور 1379

لازم است دانشجویان پسر متولد تیر، مرداد و شهریور 1379 هرچه سریعتر نسبت به وضعیت نظام وظیفه خود اقدام فرمایند درغیر اینصورت عواقب ناشی از آن به عهده دانشجویان خواهد بود.