تعطیلات تابستانی موسسه


توجه

نظر به این که تعطیلات تابستانی موسسه از تاریخ 97/04/23 آغاز می شود، دانشجویان جهت انجام امور اداری و آموزشی فقط تا تاریخ 97/04/21 می توانند به موسسه مراجعه فرمایند. لازم به ذکر است تاریخ شروع کار موسسه 97/05/27 خواهد بود.