کارت ورود به جلسه امتحانات


لازم است تمامی دانشجویان جهت ورود به جلسه امتحانات پایان ترم، کارت ورود به جلسه (سامانه گلستان: گزارش 428- برنامه امتحان پایان ترم دانشجو) و کارت دانشجویی (دارای تمدید اعتبار) را به همراه داشته باشند. بدیهی است در صورت به همراه نداشتن این مستندات، مجوز ورود به جلسه امتحان را نخواهند داشت.