کارت ورود به جلسه امتحانات کارشناسی ارشد


قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

لازم است تمامی دانشجویان جهت ورود به جلسه امتحانات پایان ترم، کارت ورود به جلسه (گزارش 428 سامانه گلستان) و کارت دانشجویی (دارای تمدید اعتبار) را به همراه داشته باشند. بدیهی است در صورت به همراه نداشتن این مستندات، مجوز ورود به جلسه امتحان را نخواهند داشت.