اطلاعیه رفع نقص پرونده آموزشی دانشجویان ورودی 96


قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی 1396

تمامی دانشجویان دارای نقص پرونده آموزشی (فایل پیوست) لازم است در اسرع وقت نسبت به رفع نواقص مشخص شده اقدام نمایند، در غیر اینصورت مجوز دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات پایان ترم را نخواهند داشت.