اطلاعیه مهم تمدید موضوع سمینار


بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد می رساند، آخرین مهلت تحویل فرم تعیین موضوع سمینار با تایید استاد راهنما و استاد درس سمینار، تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 1397/01/30 می باشد. لازم به ذکر است مهلت زمانی تعیین شده به هیچ عنوان قابل تمدید نخواهد بود.