اتمام فرصت زمان ارائه پروژه نیمسال اول 97-96- اطلاعیه سوم