قابل توجه کلیه دانشجویان: اطلاعیه مهم امور مالی


قابل توجه کلیه دانشجویان:
با توجه به این که در ترم جاری امتحانات پایان ترم درساختمان های شماره 1 و 3 برگزار میشود و امکان رفت و آمد و تردد وجود ندارد. ضرورت دارد قبل از برگزاری امتحانات تسویه حساب مالی نموده و کارت ورود به جلسه امتحان دریافت نمائید. لازم به ذکر است بدون دریافت مجوز امکان ورود به جلسه امتحان وجود ندارد.

امور مالی