عدم برگزاري كلاس


كلاسهاي [ خانم دكتر كلاميان ] در روزهاي چهارشنبه و پنجشنبه مورخ ( 1 / 9 / 96 ) ( 2 / 9 96 ) برگزار نميگردد.