تصویب عنوان پروژه نیمسال اول سال تحصیلی 97-96


کلیه دانشجویانی که درس پروژه را در نیمسال اول سال تحصیلی97-96 اخذ نموده اند، لطفا هر چه سریعتر نسبت به اخذ تاییدیه تصویب عنوان پروژه خود و تعیین استاد راهنما اقدام نمایند. شایسته است دانشجویان مربوطه، فرم پروژه را پس از تایید مدیر محترم گروه آموزشی، حداکثر تا تاریخ 96/8/24 تحویل واحد پژوهش نمایند. بدیهی ست فرم هایی که بعد از تاریخ فوق الذکر تحویل این واحد گردد، مطابق مصوبات شورا مشمول جریمه خواهند شد.

با تشکر- واحد پژوهش