اسامی دانشجویانی که پروژه خود را ارائه نداده اند


دانشجویان جدول ذیل هر چه سریعتر به واحد پژوهش مراجعه نمایند. دانشجویان مذکور چنانچه نتوانند تا تاریخ 26/7/96 نمره درس پروژه خود را از استاد راهنما دریافت نمایند، مطابق با قوانین با آنان رفتار خواهد شد. بدیهی است عواقب عدم پیگیری بر عهده دانشجو خواهد بود. جهت کسب اطلاعات بیشتر با واحد پژوهش هماهنگی فرمایید. 32857363-025

ردیف

نام و نام خانوداگی

شماره دانشجویی

ردیف

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

1

زهرا بابایی

931211023

2

مجتبی بختیاری

932211064

3

مرتضی برادران کرمانی

921411014

4

محمد یوسفی

942311021

5

سیدجواد خامسی

922423013

6

فاطمه نصیری نوجه ده سادات

941211060

7

فاطمه همتی حسین خانلو

941211062

8

علیرضا یوسف رضایی

931311150

9

پوریا خانی

911440024

10

میثم رنجبران

911210048

11

علی شکاری عبدالرحمانلویی

931223073

12

ناصر صادقی

931223075

13

حسین عبداله زاده

932223042

14

سیدحسن میررضوی

921440077