اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال 1396