اطلاعیه عدم برگزاری کلاس خانم دکتر نسیبه اکبری


قابل توجه دانشجویان سرکار خانم دکتر نسیبه اکبری:

کلیه کلاس های سرکار خانم دکتر نسیبه اکبری روز پنجشنبه مورخ 1395/09/25 برگزار نمی گردد