کتب گنجنامه


قابل توجه دانشجویان محترم گروه مهندسی معماری، برخی از نسخ سری کتابهای "گنجنامه، فرهنگ آثار معماری اسلامی ایران" از هم اکنون در واحد کتابخانه موسسه در دسترس علاقه مندان می باشد.

1- دفتر اول، خانه های کاشان 2- دفتر دوم، مساجد اصفهان
3- دفتر سوم، بناهای مذهبی تهران 4- دفتر یازدهم، امام زاده ها و مقابر (بخش اول)
5- دفتر دوازدهم، امام زاده ها و مقابر (بخش دوم) 6- دفتر سیزدهم، امام زاده ها و مقابر (بخش سوم)
7- دفتر نوزدهم، کاخ ها و باغ ها (بخش اول) 8- دفتر بیستم، کاخ ها و باغ ها (بخش دوم)